RMUTT Present

Metaverse Go To Schools

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

READ MORE
RMUTT Present

Metaverse Go To School

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

READ MORE

รายชื่อผู้ชนะ
การประกวดผลงาน

โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse
โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”
(Metaverse Go to Schools)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse

  • เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. สามารถบูรณาการใช้เครืองมือในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse ให้เข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. สามารถสร้างสื่อการสอนด้าน Metaverse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน ให้ดูน่าสนใจ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.

  • 18 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทำงานโครงการฯ นำโดยผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมฝึกอบรม ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.

  • 18 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทำงานโครงการฯ นำโดยผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมฝึกอบรม ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี