ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงานด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Metaverse

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

# รายชื่อ โรงเรียน ผลงาน
1 นายกรกช ตั้งเจริญลาภ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม Biology Class with T. Korakoch @BBW Minecraft
2 นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน โรงเรียนวัดอมรินทราราม Krugolf's Art Room : เรียนรู้สีคู่ตรงข้ามในภารกิจ "บ้านขนมหวาน"
3 นางสาวกันยารัตน์ รอดคง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สร้างภาพ Santa Pixel Art จาก Code ที่กำหนดให้
4 นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) Studying English with Teacher So-om
5 นางกานต์นารี ธรรมครบุรี โรงเรียนปากเกร็ด ครูกานต์นารี's biology 3: โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช
6 นายเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนสันกำแพง Kru-M's MAZE Learning
7 นางสาวเกศกนก มีสุขใจ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โลกของเคมีในจินตนาการ
8 นางสาวเขมมิกา กลิ่นสาโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี Hydroponics : การปลูกพืชไร้ดินในสารละลายธาตุอาหาร
9 นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โมเดลโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 นางจารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ A-L-OE Business Account
11 นางสาวจุฑามาส ชาติชาญชัย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เรื่องน่ารู้ กับอาเซียน
12 นางสาวชนาภา วัฒนวงศ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย Probability of Events : ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
13 นางสาวชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม Th Rhythm and key
14 นางสาวชลทิณี ทองเลือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูน้ำฝน's Lo-Fi Place
15 นายชาคริตย์ แก้วใส โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สื่อการเรียนรู้เรื่องภาพฉายด้วยเกม Minecraft
16 นางสาวชิดาวัลย์ พวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ English is fun for children
17 นางสาวชุติมา โพธิทอง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม House of creativity
18 นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี แนวคิดเชิงนามธรรม
19 นางสาวฐิตาภา สายัณห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี การออกแบบผังงาน
20 นายณฐกร เปิดคีรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) Aj.Na KJN Computing Science
21 นางสาวณภัทร แพน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ KruNapat MathClassroom
22 นางสาวเตชินี สุขสำราญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สู่โลกอาชีพ (Occupation Space)
23 นายถวัฒน์ชัย กุลเนตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชมความงามเมืองนคร(พนม)
24 นางสาวทวิพร โพธิ์ทอง โรงเรียนคงคาราม Enter words occupation ด้วย Minecraft
25 นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณิตศาสตร์ ครูทิพย์ เรื่อง ลำดับอนันต์
26 นายธนัช ทองวิสูง โรงเรียนสฤษดิเดช วงจรสี และสีคู่ตรงข้าม
27 นางสาวธัญญลักษณ์ กรัตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ห้องนี้มีแม่กบ
28 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม Tantiwa's English classroom
29 นายธิเบต นิลสวัสดิ์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา At The Airport X Game Based Learning
30 นายธีรพงษ์ สุวรรณกูฏ โรงเรียนกำแพง บทพากย์เอราวัณ ม.3
31 นางสาวนวพร ว่องวัจนะ โรงเรียนบางกะปิ เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน พินอิน Pinyin 拼音
32 นางสาวนาถสุดา ราชสิงห์โห โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี Factor the perfect square trinomial
33 นางสาวน้ำฝน จันทนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ First-Aid-Guide
34 นางสาวนุชจเร โลหกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Teacher Ray Classroom : งานแนะแนว
35 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง My school ด้วย Minecraft
36 นายปฐมพงศ์ พัฒผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ Food for Health Metaverse Learning : โภชนาการวัยรุ่น
37 นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Pradthana Phuetnaowarat's Virtual Hangout
38 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ศิลปะ ช่างสิบหมู่
39 นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
40 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย Welcome to KhonKean Meta City Thailand
41 นางสาวพรรัตน์ ฉ่ำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง แผนผังฉันทลักษณ์บทอาขยาน
42 นางสาวพราวพิศุทธิ์ อิวชาวนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี Prawpisut's biology class : เซลล์และการทำงานภายในเซลล์
43 นางพัศญา สุภัคณรงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาเซียนน่ารู้
44 นางสาวพิจิตรา ศิริวัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม Digital Advisor @ Minecraft Village
45 นางสาวพิมลพรรณ นามวงษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ศิลาจารึกหลักที่ ๑
46 นายไพรรัตน์ ศรีทอง โรงเรียนคลองลานวิทยา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
47 นายภคนันท์ ภูทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ PM 2.5
48 นายภควัต สองเมือง โรงเรียนกุมภวาปี Detective Environment - นักสืบสิ่งแวดล้อม
49 นายภาณุภัทร์ พิลา โรงเรียนกำแพง สุขศึกษาพาเพลิน
50 นายภูบดินทร์ วิริยะพยัคฆ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ Words Station
51 นางสาวมณีรัตน์ คงคาหลวง โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) ภาษาไทยพาเพลิน
52 นางมานิตย์ อุปนันไชย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นักเล่านิทาน เวตาลปัญจวิงศติ
53 นายยศพล โพทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กลเกมสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
54 นางสาวยโสธรา คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา Art Gardenin Minecraft Education
55 นางสาวรสนันท์ แก้วมหานิล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม Math Room ครูไข่เจียว
56 นางสาวรัตนมน จินดาภู โรงเรียนกัลยาณวัตร รู้จักกับหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้ผ่านเกม Mincraft กันเถอะ
57 นางสาวรัตนาภรณ์ ซาซิโย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อารยธรรมอียิปต์ : Egyptian Civilization
58 นางสาวลักษมี กิมเต๊ก โรงเรียนสฤษดิเดช ห้องเรียนนาฎศิลป์ ครูลักษมี
59 นางสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นจาก Mine craft
60 นางสาววลัยลักษณ์ นางสวย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า บทพากย์ เอราวัณ วิชาภาษาไทย
61 นายวัชเรศวร์ ภูขมัง โรงเรียนธาตุพนม ท่องโลกอุรังคนิทาน
62 นายวีรยุทธ ทาแป้ง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องเรียน อารยธรรมเมโสโปรเตเมีย
63 นายศรนรินทร์ ยศประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม A journey through the heart : Cardiovascular system
64 นายศราวุธ น้ำสา โรงเรียนพานพิทยาคม English Leveling
65 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วกอง โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค Thai Language Classroom (P.3)
66 นางสาวศิริพร หมอกยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม Food and Nutrition
67 นางสาวศุกล ชาญยุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา COLOR THEORY
68 นางสาวสรวีย์ หุ่นเภตรา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา Beerawee's Bespoke Area : ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
69 นายสราวุฒิ สุริยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร Krukai Classroom's Physics World
70 นางสาวสาวิตรี มาตขาว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณูนคร ดอนดินถิ่นผู้ไทย
71 นางสาวสิรินยา ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) Sirinya's solar system
72 นางสิริลักษณ์ แซ่ลี้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) Math School P.4
73 นางสาวสุพัตรา นันทิทัน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โลกวรรณกรรมท้องถิ่น
74 นางสาวสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ KC Metaverse by Kru. Surivipa : ทัศนธาตุกับการจัดองค์ประกอบศิลป์
75 นายเสรี แซ่มัว โรงเรียนสันกำแพง Welcome to English Class BY T.SAM
76 นางสาวอภิญญา เพ็งโสภา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม Physics Coaster
77 นางสาวอรอุมา วิสัย โรงเรียนขุขันธ์ Onuma's 3D Meetup : เรื่อง "ทัศนธาตุ"
78 นางสาวอริยา วงษ์อินตา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี Ariya's 3D ห้องเรียนดนตรี : วงโยธวาทิต
79 นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ผ่านโลกเสมือนจริง
80 นางสาวเอื้อมพร เอี่ยมแพร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตะลุยอาณาจักรสัตว์พิชิตมังกร