ลงทะเบียนเลือกวันอบรม และสอบ MCE

(สำหรับผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการคัดเลือก)

ขั้นตอนการเข้ารับการฝึกอบรม และสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator : MCE
  • 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลงทะเบียนเลือกรอบการอบรม และสอบ
  • 2. เข้าอบรม ตามวัน และเวลาที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
  • 3. เข้าสอบ ตามวัน เวลา และรอบที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้