วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.

  • 18 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทำงานโครงการฯ นำโดยผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมฝึกอบรม ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานห้องเรียนในวิชาด้านต่าง ๆ ร่วมกันในโลกเสมือน เรียนรู้ทักษะการสร้างโมเดลวัตถุในโลกเสมือนจริงด้วยตนเอง พร้อมกับวิธีการสอนเขียน Coding ภาษา python ภายในโลกเสมือน และเทคนิคการปรับแต่งสภาพแวดล้อมในโลกเสมือนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจอยากเรียนรู้ให้กับผู้เรียน